menu

Thursday, February 6, 2014

“ИНТЕРНЭТ ПРОГРАМЧЛАЛЫН ҮНДЭС”


хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс D141500
·         Хичээлийн код        prog 339
·         Кредит :2
·         Хамрах хүрээ:  Математик мэдээлэл зүйн 3-р ангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг:              Нийт-96 цаг Танхимд-48; лекц-16   сем-32   Бие даалт-48
·         Хичээлийн залгамж холбоо:

“ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ПРОГРАМЫН САН”


хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс D141500
·         Хичээлийн код        prog 237
·         Кредит : 2
·         Хамрах хүрээ: Математик мэдээлэл зүйн  2,3-рангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг:              Нийт-96 цаг Танхимд-48; лекц-16   сем-32   Бие даалт-48
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Мэдээлэлийн технологи мэдээллийн систем
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Алгоритм програмчлал, объект хандалтад програмчлал, визуал прошрамчлалын үндэс
·         Хичээлийн зорилго:          
o   Мэдээллийг, илтгэл, реферат, танилцуулга болон мэдээллийг хэрэглээний програмууд дээр боловсруулах, хэлбэршүүлэх буюу бэлдэх чадвартай болох
o   Тухайн мэдээллийг интернэт, онлайн сүлжээ ашиглан баяжуулах, түгээх сургалтанд ашиглах чадвартай болох
·         Агуулгын хүрээ:     
o   Бичиг баримт боловсруулах,Microsoft Word 2007, Notepad, Wordpad,  Googledocs
o   Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, Microsoft Excel 2007, Google docs
o   Илтгэл тавих Microsoft Power Point 2007, Prezi.com
o   Тест боловсруулах, Google Forum ашиглах
o   Бусад хэрэглээний програмууд, Accessories бүлэг програм хангамж
o   Folder Options, Keyboard ашиглан компьютер удирдах
o   Windows үйлдлийн системийн боломжуудыг ашиглан зураг зурах,
o   Paint програм, кино үзүүлэн бэлтгэх Moviemaker
o   Windows XP үйлдлийн системийн зарим алдааг засварлах
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Бичиг баримт боловсруулах мэдлэгтэй болсон байна
o   Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах мэдлэгтэй болсон байна
o   Илтгэл тавих ерөнхий стандартыг мэдсэн байна
o   Тест боловсруулдаг програм хангамжийг мэддэг болсон байна
o   Хэрэглээний програмуудыг мэддэг болсон байна
·         Оюутны эзэмших чадвар:           
o   Текстэн мэдээлэл Word програм дээр боловсруулж чаддаг болох
o   Текстэн мэдээлэл онлайн хэлбэрээр боловсруулж чаддаг болох Notepad, Wordpad програм дээр текстэн мэдээлэл боловсруулж байгаа эсэх
o   Хүснэгтэн мэдээлэлийг, Эрэмбэлж, Шүүж, Хасч, Нэмж чаддаг болох
o   Илтгэлд тавигдах ерөнхий шаардлагын дагуу илтгэлээ бэлтгэж чаддаг болох
o   Илтгэлийг Power Point програм дээр бүх бүлүмжуудыг ашиглан хийж чаддаг болох
o   Илтгэлийг онлайн орчинд хийж түүнийгээ илтгэж чаддаг болох
o   Онлайн орчинд тест боловсруулж чаддаг болох
o   Түүнийхээ үр дүнг харж дүгнэлт хийж чаддаг болох
o   Бусад хэрэглээний програм хангамжуудыг ашиглаж чаддаг болох
o   Folder буюу хавтасыг үүсгэж, устгаж, нэр өгч болон нууцалж чаддаг болох
o   Гар ашиглан хулгангүйгээр ашиглаж чаддаг болох
o   Paint програм дээр зураг зурах, түүнийгээ янз бүрийн өргөтгөлтэйгээр хадгалж чаддаг болох
o   Moviemaker ашиглан зураг, дүрс ашиглан богино хэмжээний видео хийж чаддаг болох

o   Windows XP үйлдлийн системд гарсан зарим алдааг засварлаж, хэвийн ажиллуулж чаддаг болох

“ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН СИСТЕМ”

хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс D141500
·         Хичээлийн код        prog 330
·         Кредит : 2
·         Хамрах хүрээ: Баклаварын сургалтын 3-рангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг:              Нийт-96 цаг Танхимд-48; лекц-16   сем-32   Бие даалт-48
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Мэдээллийн системийн үндэс
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Алгоритм програмчлал, объект хандалтад програмчлал, визуал прошрамчлалын үндэс
·         Хичээлийн зорилго:          
o   Компьютерийг мэдээлэл рүү хандах хэрэгсэл болгон ашиглах боломжийг хэрэглэгчдэд бүрдүүлэх аргыг судлахад хичээлийн гол зорилго оршино.
·         Агуулгын хүрээ:     
o   Өгөгдлийи сангийн тухай, Microsoft Access 2007 програмын тухай
o   Table-ийн тухай
o   Premary key, Relationship байгуулах
o   Tabled бичлэг оруулах, хайх, засвар хийх, эрэмблэх, шүүх
o   Form-ийн тухай, Report-ийн тухай, Macro
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Өгөгдөлийн талаар, өгөгдлийн төрлүүдийг мэддэг болох,
o   Өгөгдлийн сан зохион байгуулдаг програм хангамжуудын талаар ерөнхий мэдлэгтэй болно
o   Microsoft Access 2007 програмыг маш сайн мэддэг болсон байна
·         Оюутныэзэмшихчадвар: 
o   Өгөгдөлийн талаар, өгөгдлийн төрлүүдийг нэрлэж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлийн сангийн тухай болон өгөгдлийн санг зохион байгуулдаг програм хангамжууд ялгадаг болсон байна
o    Microsoft Access 2007 програмын ашиглан өгөгдлийн сан зохион байгуулж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлийн сангийн өгөгдлийг хүснэгтэнд оруулж чаддаг болсон байна
o   Төрөлжүүлэн ангилж чаддаг болсон байна
o   Premary key-ийг хэрэглэж чаддаг болсон байна
o   Холбоотой хүснэгтүүдийг relationship-ээр хооронд нь холбож чаддаг болсон байна
o   Хүснэгтэнд бичлэг оруулах чаддаг болсон байна


o   Засварлаж чаддаг болсон байна
o    Эрэмблэж, шүүж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлөөр сан зохион байгуулж загварт оруулж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлийн сангаар тайлан гаргаж чаддаг болно
o   Өгөгдлийг дарааллуулж чаддаг болно

o   Macro ашиглаж чаддаг  болно

“МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ”

хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс D ……….
·         Хичээлийн код        comp 112
·         Кредит :2
·         Хамрах хүрээ: Баклаварынсургалтын 1-рангийннийтоюутнууд
·         Судлах цаг:              Нийт-96 цаг Танхимд-64; лекц- сем-64   Бие даалт-32
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Сургалтын өмнөх:     Ерөнхий боловсролын сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээл
§  Сургалтын дараах:  
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Англи хэл, Үйлдлийн систем сүлжээ, Өгөгдлийн сангийн системийн үндэс, Интернэт программчлалын үндэс
·         Хичээлийн зорилго:          
o   Мэдээллийг, илтгэл, реферат, танилцуулга болон мэдээллийгхэрэглээнийпрограмууддээрдээрболовсруулах, хэлбэршүүлэх буюубэлдэх чадвартай болох
o   Тухайн мэдээллийг интернэт, онлайнсүлжээашиглан баяжуулах, түгээхсургалтандашиглах чадвартай болох
·         Агуулгын хүрээ:                 
o   MS Word програмтүүнийхэрэглээ
o   Интернэтбасүлжээ
o   MS Power Point програмтүүнийхэрэглээ
o   MS Excel програмтүүнийхэрэглээ
o   Windows Explorer тухай
·         Оюутныэзэмшихмэдлэг:MS Word,MS Power Point, MS Excel зэрэг хэрэглээний программуудын
o   Хуудасныдэлгэцэндэххэмжээгтохируулах,
o   Дэлгэцийн Toolbar буюухэрэгслийнмєрийгєєрчилжтохируулах
o   Зураасболонхэлбэр, загваруудыгбайгуулах, зєєх, устгах,
o   Дvрс /Image/-ийгшинээрбайгуулах, зєєх, устгах, түүнтэй ажиллах
o   Схемзургийгшинээрбайгуулах, тvvнтэйажиллах,
o   Графикийнтєрлvvд: шинээрбайгуулах, графикдvрслэлтэйажиллах, 
o   Илтгэлтанилцуулгыгvзvvлэх, Slide Show эхлvvлэх, слайдыгсонгожнуух, эффектийнсолигдохгоримуудтайажиллах, шинээрэффекторуулах, хєдєлгєєнтэффектvvдийгоруулах, илтгэлтанилцуулгыгхэвлэхvйлажиллагааболонхуваарилалт, тэмдэглэгээ /тайлбар/-г шинээрбичижоруулах, vгийндvрмийналдаагхянажзасах
o   Шаардлагтай хэлбэрээр хадаглах
·         Оюутныэзэмшихчадвар: 
o   Хэрэглээнийпрограмууддээрмэдээллийгхэлбэршүүлж, боловсруулах
o   Илтгэл, реферат, танилцуулгыгстандартындагуухийх
o   Интернетийнорчиндхайлтхийх, олсонмэдээллээавчашиглах,мэдээллийге-mail болон share хийнсолилцох
o   Цахим хэрэглэгдэхүүнбэлтгэх


Tuesday, January 14, 2014

Математик Мэдээлэл зүйн багш

"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬД
БЭЛТГЭГДЭЖ БУЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ
МЭРГЭШЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Мэргэжил: Багш
Мэргэшил: Математик Мэдээлэл зүйн багш
Мэргэжлийн индекс: D 141500

Мэргэжлийн зориулалт
·         Математик Мэдээлэл  зүйн  багш  /бакалавр/ нь ерөнхий  боловсролын  болон  мэргэжлийн сургуульд багшлах болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажиллахад бэлтгэгдэнэ.

Мэргэжилтэнд таеигдах ерөнхий шаардлага

·         Математик Мэдээлэл зүйн багш бакалавр нь сэтгэн бодох чадвар сайн, аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийж арга технологийг оновчтой хэрэглэх, нийгмийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхах, цаашид өсөн дэвжих, хөгжих чадвартай.
·         Мэргэжлийн мэдлэг, бие даан суралцах чадвар, бүтээлч сэтгэлгээтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэг чадвартай, ертөнцийг үзэх үзэл төлөвшсөн.
·         Ажлын чанар үр дүнг эрхэмлэдэг, эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжүүлэх ажилд сонирхолтой, хамт олныг зөв зохион байгуулах чадвартай байна.

Monday, January 13, 2014

https://drive.google.com/a/3erdene.edu.mn/file/d/0B7VdKHtYHCWYZjlUT2hDakVfUWM/edit?usp=sharing