menu

Thursday, February 6, 2014

“ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ПРОГРАМЫН САН”


хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс D141500
·         Хичээлийн код        prog 237
·         Кредит : 2
·         Хамрах хүрээ: Математик мэдээлэл зүйн  2,3-рангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг:              Нийт-96 цаг Танхимд-48; лекц-16   сем-32   Бие даалт-48
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Мэдээлэлийн технологи мэдээллийн систем
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Алгоритм програмчлал, объект хандалтад програмчлал, визуал прошрамчлалын үндэс
·         Хичээлийн зорилго:          
o   Мэдээллийг, илтгэл, реферат, танилцуулга болон мэдээллийг хэрэглээний програмууд дээр боловсруулах, хэлбэршүүлэх буюу бэлдэх чадвартай болох
o   Тухайн мэдээллийг интернэт, онлайн сүлжээ ашиглан баяжуулах, түгээх сургалтанд ашиглах чадвартай болох
·         Агуулгын хүрээ:     
o   Бичиг баримт боловсруулах,Microsoft Word 2007, Notepad, Wordpad,  Googledocs
o   Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, Microsoft Excel 2007, Google docs
o   Илтгэл тавих Microsoft Power Point 2007, Prezi.com
o   Тест боловсруулах, Google Forum ашиглах
o   Бусад хэрэглээний програмууд, Accessories бүлэг програм хангамж
o   Folder Options, Keyboard ашиглан компьютер удирдах
o   Windows үйлдлийн системийн боломжуудыг ашиглан зураг зурах,
o   Paint програм, кино үзүүлэн бэлтгэх Moviemaker
o   Windows XP үйлдлийн системийн зарим алдааг засварлах
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Бичиг баримт боловсруулах мэдлэгтэй болсон байна
o   Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах мэдлэгтэй болсон байна
o   Илтгэл тавих ерөнхий стандартыг мэдсэн байна
o   Тест боловсруулдаг програм хангамжийг мэддэг болсон байна
o   Хэрэглээний програмуудыг мэддэг болсон байна
·         Оюутны эзэмших чадвар:           
o   Текстэн мэдээлэл Word програм дээр боловсруулж чаддаг болох
o   Текстэн мэдээлэл онлайн хэлбэрээр боловсруулж чаддаг болох Notepad, Wordpad програм дээр текстэн мэдээлэл боловсруулж байгаа эсэх
o   Хүснэгтэн мэдээлэлийг, Эрэмбэлж, Шүүж, Хасч, Нэмж чаддаг болох
o   Илтгэлд тавигдах ерөнхий шаардлагын дагуу илтгэлээ бэлтгэж чаддаг болох
o   Илтгэлийг Power Point програм дээр бүх бүлүмжуудыг ашиглан хийж чаддаг болох
o   Илтгэлийг онлайн орчинд хийж түүнийгээ илтгэж чаддаг болох
o   Онлайн орчинд тест боловсруулж чаддаг болох
o   Түүнийхээ үр дүнг харж дүгнэлт хийж чаддаг болох
o   Бусад хэрэглээний програм хангамжуудыг ашиглаж чаддаг болох
o   Folder буюу хавтасыг үүсгэж, устгаж, нэр өгч болон нууцалж чаддаг болох
o   Гар ашиглан хулгангүйгээр ашиглаж чаддаг болох
o   Paint програм дээр зураг зурах, түүнийгээ янз бүрийн өргөтгөлтэйгээр хадгалж чаддаг болох
o   Moviemaker ашиглан зураг, дүрс ашиглан богино хэмжээний видео хийж чаддаг болох

o   Windows XP үйлдлийн системд гарсан зарим алдааг засварлаж, хэвийн ажиллуулж чаддаг болох

No comments:

Post a Comment