menu

Thursday, February 6, 2014

“ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН СИСТЕМ”

хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс D141500
·         Хичээлийн код        prog 330
·         Кредит : 2
·         Хамрах хүрээ: Баклаварын сургалтын 3-рангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг:              Нийт-96 цаг Танхимд-48; лекц-16   сем-32   Бие даалт-48
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Мэдээллийн системийн үндэс
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Алгоритм програмчлал, объект хандалтад програмчлал, визуал прошрамчлалын үндэс
·         Хичээлийн зорилго:          
o   Компьютерийг мэдээлэл рүү хандах хэрэгсэл болгон ашиглах боломжийг хэрэглэгчдэд бүрдүүлэх аргыг судлахад хичээлийн гол зорилго оршино.
·         Агуулгын хүрээ:     
o   Өгөгдлийи сангийн тухай, Microsoft Access 2007 програмын тухай
o   Table-ийн тухай
o   Premary key, Relationship байгуулах
o   Tabled бичлэг оруулах, хайх, засвар хийх, эрэмблэх, шүүх
o   Form-ийн тухай, Report-ийн тухай, Macro
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Өгөгдөлийн талаар, өгөгдлийн төрлүүдийг мэддэг болох,
o   Өгөгдлийн сан зохион байгуулдаг програм хангамжуудын талаар ерөнхий мэдлэгтэй болно
o   Microsoft Access 2007 програмыг маш сайн мэддэг болсон байна
·         Оюутныэзэмшихчадвар: 
o   Өгөгдөлийн талаар, өгөгдлийн төрлүүдийг нэрлэж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлийн сангийн тухай болон өгөгдлийн санг зохион байгуулдаг програм хангамжууд ялгадаг болсон байна
o    Microsoft Access 2007 програмын ашиглан өгөгдлийн сан зохион байгуулж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлийн сангийн өгөгдлийг хүснэгтэнд оруулж чаддаг болсон байна
o   Төрөлжүүлэн ангилж чаддаг болсон байна
o   Premary key-ийг хэрэглэж чаддаг болсон байна
o   Холбоотой хүснэгтүүдийг relationship-ээр хооронд нь холбож чаддаг болсон байна
o   Хүснэгтэнд бичлэг оруулах чаддаг болсон байна


o   Засварлаж чаддаг болсон байна
o    Эрэмблэж, шүүж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлөөр сан зохион байгуулж загварт оруулж чаддаг болсон байна
o   Өгөгдлийн сангаар тайлан гаргаж чаддаг болно
o   Өгөгдлийг дарааллуулж чаддаг болно

o   Macro ашиглаж чаддаг  болно

No comments:

Post a Comment